Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens


Boobs & Blankets

Opperstraat 250 1770 Liedekerke

Saerens_els@yahoo.com
0498480484
BE0715905728


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Boobs & Blankets, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Opperstraat 250, 1770 Liedekeke BTW BE 0715905728 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Boobs & Blankets moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Boobs & Blankets aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Kolven en draagzakken worden verzekerd verzonden en hebben steeds een bijdrage van 6 euro in de verzendingskosten.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Boobs & Blankets niet. Boobs & Blankets is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Boobs & Blankets is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Boobs & Blankets. Boobs & Blankets kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Zodra alles in u winkelmandje is, kijkt u u bestelling nog eens na, juiste kleur? Juiste maat? Juiste hoeveelheid?

Daarna gaat u door en vult u u gegevens in.

U wordt daarna doorverwezen naar de betaalpagina

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Via bankkaart
  • Via belfius betaalopp
  • paypall

    Goederen aangekocht in solden, worden niet teruggenomen. Alsook kolven wegens hygiënische redenen

Boobs &Blankets is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Zodra uw bestelling is betaald, wordt deze zo snel mogelijk verzonden.

Als u een bedrag boven de 60 euro heeft, zijn de verzendkosten gratis

Als u een bedrag onder de 60 euro heeft, betaald u 6 euro

Kolven en draagzakken verzend ik verzekerd, deze zijn zoiezo 6 euro

U kan de optie afhalen aanklikken, dan kan u de producten ophalen in de winkel, gelieve dan contact op te nemen, wanneer u wenst langs te komen.

U kan de optie verzenden naar afhaalpunt aanklikken, dan kan u het adres van het dichtsbijzijnde B-post punt invullen en zijn de verzendkosten maar €5

Retour is op eigen kosten. Item moet binnen de 14 dagen na ontvangst terug in de winkel zijn. Is de reden van terugzending gegrond, betaal ik het bedrag van het terugstuurde product terug.

Kolven kunnen om hygiënische redenen niet geretourneerd worden. Is er een probleem, kunt u naar de winkel komen en kijk ik of het probleem een fabricagefout is of niet.

In geval van een probleem met de Elvie kolf, moet ik doorverwijzen naar de klantendienst van Elvie. dit kan door te mailen naar vragen@elvie.com of te bellen naar 0800/80 162

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België

De levering gebeurt door B-post; woont u in een buurgemeente, kan u de optie afhalen gebruiken, dan kan u uw bestelling afhalen (na de corona-crisis) of lever ik aan huis. Gelieve te vermelden wat u wenst in de commentaar.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Boobs & Blankets.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Boobs & Blankets was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Boobs & Blankets

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Boobs &Blankets te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Boobs & Blankets.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag   

 “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.”;

 “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.”;

 “waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Boobs & Blankets, opperstraat 250. 1770 Liedekerke,via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Boobs & Blankets heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Boobs & Blankets, opperstraat 250. 1770 Liedekerke.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Boobs & Blankets zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Boobs & Blankets alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Boobs & Blankets op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Boobs & Blankets wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Boobs & Blankets geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Boobs & Blankets betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Boobs & Blankets is bereikbaar op het telefoonnummer +32 498 480 484, via e-mail op els@boobsandblankets.be of per post op het volgende adres Opperstraat 250, 1770 Liedekerke. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Boobs & Blankets beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Boobs & Blankets zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Indien u een afspraakt boekt voor een kolfconsult of een massage en u word verhindert, moet u deze zo snel mogelijk annuleren. Annulatie 24 uur voor de afspraak is kosteloos, mits het boeken van een nieuwe afspraak. Gebeurt dit minder dan 24 uur op voorhand, gaat Boobs & Blankets u 100% aanrekenen van het geboekte product indien hier geen gegronde reden voor is. Gegronde redenen kunnen bv zijn, wegens ziekte, onvoorziene omstandigheden.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Boobs & Blankets respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Boobs & Blankets, opperstraat 250, 1770 Liedekerke, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Boobs & Blankets, opperstraat 250, 1770 Liedekerke, els@boobsandblankets.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Boobs & Blankets heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Boobs & Blankets houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op els@boobsandblankets.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

[…] [Vermelden welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Boobs & Blankets om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Boobs & Blankets. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: kolfconsult

Een kolfconsult is telkens op afspraak. De keuze om alle of slechts enkele kolven te testen is aan de klant. Een kolfconsult kost 50 euro. Koopt u een elektrische kolf, dan krijgt u €30 korting op deze kolf. Kan u nog geen keuze maken? Dan heeft de klant 2 weken bedenktijd. Koopt de klant binnen deze 2 weken een elektrische kolf bij Boobs &Blankets, wordt de 30 euro alsnog in mindering gebracht. Koopt de klant de kolf alsnog een elektrische kolf bij Boobs &Blankets na 2 weken, vervalt dit recht.

artikel 16

afspraak boeken online.

een afspraak voor een massage, kolfconsult of shoppen kan online gemaakt worden. Indien deze niet tijdig en zonder gegronde reden geannuleerd wordt, ben ik genoodzaakt de verloren tijd aan te rekenen